سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران
شکیبا پیروزى را از کف ندهد اگر چه روزگارانى بر او بگذرد . [نهج البلاغه]